FridayDaily rides around Sasebo. These guys are on two wheels rain, snow, sleet or shine.